วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำอธิบายรายวิชา พื้นฐาน ชั้น ม.1

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง 21102            
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี        ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1        

ภาคเรียนที่ 2            เวลา 40 ชั่วโมง        จำนวน 1.0 หน่วยกิต

.............................................................................................................................................................

    ศึกษาค้นคว้าอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆบอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการทำงาน ศึกษาอภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และการประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทวิธีการประมวลผลข้อมูล และขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ

    วิเคราะห์หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลและการแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติเห็นความสำคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน


 

ตัวชี้วัด

     3.1 1/1, 1/2, 1/3


4.1 1/1, 1/3


 

รวม 5 ตัวชี้วัด


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

โครงสร้างรายวิชา

รหัสวิชา
21102                     รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี        ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1        

จำนวน 1.0 หน่วยกิต                    เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

สาระสำคัญ

ความคิดรวบยอด

เวลา

น้ำหนักคะแนน

1.คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

3.1

.1/1

1.การทำงานของ


คอมพิวเตอร์

2.คอมพิวเตอร์มี

บทบาทในการช่วย

อำนวยความสะดวก

ในการดำเนินกิจ

กรรมต่างและตอบ

สนองความต้อง

การของบุคคลและ

สังคม

3. ประโยชน์ของ

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่อง

มือที่มีประโยชน์ในการ

ทำงาน มีบทบาทในการ

ช่วยอำนวยความสะดวก

ในการดำเนินกิจกรรม

ต่างๆและตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม

6

20

2.เทคโนโลยี


สารสนเทศ

3.1

.1/2

1.ลักษณะสำคัญของ


เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.เทคโนโลยีสาร

สนเทศมีผลกระทบ


ในด้านต่างๆ

  • ด้านคุณภาพชีวิต
  • ด้านสังคม
  • ด้านการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ลักษณะสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวก

ในการดำเนินชีวิต

ประจำวันและยังส่งผล

กระทบในด้านคุณภาพชีวิตสังคมและการจัด

การศึกษา

12

30


 


 


 


 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

สาระสำคัญ

ความคิดรวบยอด

เวลา

น้ำหนักคะแนน

3.ประมวลผล


ข้อมูลให้เป็น


สารสนเทศ

3.1

.1/3

4.1

.1/1

.1/3

1.ข้อมูลสารสนเทศ

- ความหมาย

- การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

2.ประเภทของข้อมูล

3.วิธีการแระมวลผล

ข้อมูล

4.การจัดการสารสนเทศ

- การรวบรวมข้อมูล

- การประมวลผล

ข้อมูล

  • การดูแลรักษาข้อมูล

5.ระดับสารสนเทศ

6. แนวทางการเลือกอาชีพ

- กระบวนการตัดสินใจ

เลือกอาชีพ


การประมวลผลข้อมูล

ให้เป็นสารสนเทศต้อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดการสารสนเทศ

เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพ

22

50


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

สาระสำคัญ

ความคิดรวบยอด

เวลา

น้ำหนักคะแนน

  

7. ความสำคัญของการ

สร้างอาชีพ

  • การมีรายได้จาก

    อาชีพ ที่สร้างขึ้น

  • การเตรียมความ

    พร้อม

  


 


 


 


 


 


 

รวมตลอดภาคเรียน

40

100